Brief aan de leden van de KVNRO

11 augustus 2018

 

 

Geachte ereleden en leden van de KVNRO,

 

Op 28 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over de gang van zaken rondom de verkiezing van een nieuwe algemeen voorzitter. Vanwege de waargenomen onregelmatigheden in de aanloop tot de verkiezing, heeft het hoofdbestuur tijdens de algemene vergadering van 25 juni jl. besloten om het onderwerp ‘verkiezing algemeen voorzitter’ tot nader order van de agenda af te voeren.

 

Op 18 juli jl. zijn de afdelingsvoorzitters bijeen geweest teneinde de ontstane situatie te bespreken en het hoofdbestuur vervolgens te adviseren. Dit advies is door het hoofdbestuur positief ontvangen en het hoofdbestuur heeft in haar vergadering van 25 juli jl. de volgende besluiten genomen;

 

  1. het hoofdbestuur zal voor alle bestuursfuncties profielschetsen en functieprofielen op stellen en de BAR (Bestuur Adviesraad) hieromtrent op korte termijn advies vragen.
  2. het hoofdbestuur stelt een commissie in die een regeling ontwerpt hoe om te gaan met de volmachtverlening ter uitvoering van het stemrecht tijdens de AV . Doel is tot een regeling te komen waarin beschreven wordt hoe met elkaar om te gaan met het verlenen van volmachten, inclusief de (faciliterende) rol van afdelingen hierin, zonder op dit moment de benodigde wijzigingen in de statuten en/of het huishoudelijk reglement aan te brengen. Er is duidelijk behoefte aan afspraken om te komen tot een open, integer en democratisch proces en manipulatie van besluiten tegen te gaan.  Op korte termijn zal invulling hieraan worden gegeven en het uitgangspunt is om de regeling gereed te hebben voor de eerstvolgende (B)AV (Buitengewone Algemene Vergadering).
  3. het hoofdbestuur zal een (ad hoc) kies/sollicitatie commissie van drie personen, gehoord de BAR, instellen voor de komende voorzittersverkiezing. Doel is het ontzorgen van het hoofdbestuur. De commissie richt zich op het ordelijk laten verlopen van het proces en de procedures. Voorgestelde taken zijn onder andere: toetsen van de kandidaten aan de profielschets, natrekken van referenties, toetsen van achtergrondinformatie, toetsen van volmachten aan ledenlijst. De commissie informeert het hoofdbestuur neutraal over de uitkomst.

 

Vanwege het feit dat uitvoering geven aan de genomen besluiten van het hoofdbestuur en de nog lopende vakantieperiode, is de geplande vergadering met de BAR op 13 augustus  aanstaande en de geplande saamhorigheidsbijeenkomst die gepland is op 15 september as komen te vervallen.

 

Het hoofdbestuur streeft er naar om de eerste volgende vergadering met de BAR in oktober te laten plaatsvinden. Een buitengewone algemene vergadering (BAV) kan dan eind november of begin december gepland worden. De leden zullen hierover uiteraard tijdig geïnformeerd worden.

Middels een nieuwsbrief zullen de leden over bovenstaande adviezen en de besluiten van het hoofdbestuur op de hoogte gesteld  worden.

 

 

Stroe, 7 augustus 2018

namens het hoofdbestuur

 

 

 

H. Schimmel

algemeen secretaris

Ontwikkeld door Faceworks BV