agenda 101e algemene vergadering (vervolg geschorste vergadering dd 23 april jl.)

4 juni 2018

Koninklijk Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren

 

agenda 101e algemene vergadering  (vervolg geschorste vergadering dd 23 april jl.)

datum:            maandag 25 juni 2018

aanvang:         20:00h                        einde:  22:00h

plaats:             Kromhoutkazerne te Utrecht.  (Waterliniezaal)

 

  1. 1.    Opening door de algemeen voorzitter

Herdenking overleden leden van de vereniging in het verenigingsjaar 2017

 

  1. 2.    Ingekomen stukken en mededelingen, definitief vaststellen van de agenda

 

  1. 3.    Notulen van de algemene vergaderingen
    1. a.       de 100e algemene vergadering d.d. 24 april  2017 te Utrecht

      Het concept van de notulen is bijgevoegd.

  • o   Het hoofdbestuur stelt de algemene vergadering voor de notulen conform het concept vast te stellen.

 

4.   Jaarverslag 2017

Het jaarverslag is bijgevoegd.

De commissie conform art. 17 lid 3 van de statuten (kascommissie) zal tijdens de vergadering verslag doen van haar bevindingen.

 

  • o   Het hoofdbestuur stelt de algemene vergadering voor:

4.1 de tekst van het jaarverslag 2017 als zodanig vast te stellen

4.2 de jaarrekening 2017 als weergegeven op pag 12 t/m 18 als zodanig vast te      stellen.

 

5.  Décharge

Verlenen van décharge van het hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en het financiële beheer in 2017.

 

6.   Benoeming van de leden van de in punt 4. genoemde commissie voor het jaar 2017

De commissie bestaat thans uit de leden maj. Y.A. Smid. en LTZ2OC .J. Droppert. 

(kap C. Huson is reservelid). maj. T.A. Smid is statutair aftredend.

      Als gevolg van de wijziging van de statuten per 8 december 2016 bestaat de commissie in het vervolg uit twee leden en een reservelid. Het hoofdbestuur stelt de algemene vergadering voor te benoemen tot reservelid van de commissie maj. Y. A. Smid. (kap C. Huson wordt gelijktijdig bedankt als reserve lid)

 

7. Benoemingen hoofdbestuur

7.1       De algemeen voorzitter lkol. (bd) drs. G.Dijk, is afgetreden. Het hoofdbestuur stelt de algemene vergadering voor te benoemen tot algemeen voorzitter, kapitein (bd) van de Koninklijke Luchtmacht, J.A.J. Lampers, oud 47 jaar. Gekandideerd hebben zich voorts; Lkol J.H. Garrels, oud 56 jaar en maj Y.J.Joustra, oud 60 jaar.

7.2       Het bestuurslid Elnt M.Huiberts  is aftredend en herkiesbaar. Het hoofdbestuur stelt de algemene vergadering voor opnieuw te benoemen tot lid van het hoofdbestuur Elnt. M. Huiberts, oud 35jaar.

7.3       Het hoofdbestuur stelt de algemene vergadering voor te benoemen tot lid van het hoofdbestuur tweede luitenant van de Nationale Reserve, A. Gijzen, oud 36 jaar.

 

8.   Jaarplan 2018

      Het Jaarplan 2018 is inclusief de cijfers (is reeds per e-mail toegezonden).

      Het hoofdbestuur stelt de algemene vergadering voor:

8.1   het beschrijvende deel van het jaarplan (pag. 1 t/m 3) als richtsnoer voor het beleid vast te stellen;

8.2   de bijstelling van de begroting voor het jaar 2018 en de begroting voor 2019, (blz. 3 en 4) conform het concept vast te stellen.

 

 

9.   Benoeming (plv) leden van de Commissie van Beroep

      De commissie bestaat uit de leden Elnt b.d. J.N.A. Groenendijk (lid), Kol b.d. mr. R.J.Paris (lid) en Kol (b.d.) P.T.Kok.

             Kol (b.d.) mr. R.J. Paris is aftredend en herkiesbaar. De vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 3 jaren te benoemen Kol (b.d.) mr. R. J. Paris als lid van de Commissie van Beroep.

Maj. (b.d). mr. M. Rauwé (plv lid) is aftredend en herkiesbaar. De vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 3 jaren te benoemen Maj. (b.d.). mr. M. Rauwé als plaatsvervangend lid van de Commissie van Beroep

 

Opm.: de commissie wijst in onderling overleg een voorzitter aan.

 

10. Verenigingsorgaan De Reserveofficier

 

11. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

 Het huishoudelijk reglement is bijgevoegd.

  • Het hoofdbestuur stelt de algemene vergadering voor:

11.1 het huishoudelijk reglement uit te breiden met ‘artikel 3, Waarderingen’

11.2  het huishoudelijk reglement voorts gewijzigd vast te stellen.

 

12.          Rondvraag

 

13. Sluiting

Ontwikkeld door Faceworks BV