Brief aan de leden van de KVNRO

28 juni 2018

Geachte ereleden en leden van de KVNRO.

 

Zoals u bekend is de 101e algemene vergadering die op 23 april jl. is aangevangen, geschorst.

Het HB is meegegaan in de wens van de aanwezige leden op deze vergadering,  om de verkiezing van de nieuwe algemeen voorzitter een open strijd te laten zijn tussen drie leden die zich kandidaat hebben gesteld.

Met name is gevraagd om een profielschets voor de functie van de algemeen voorzitter en de cv’s van de drie kandidaten. Tijdens de algemene vergadering zou aan de drie kandidaten gelegenheid worden geboden om zich te presenteren en vragen te beantwoorden opdat de leden een afgewogen keuze konden maken. Gevraagde informatie is ontvangen en met alle leden van de vereniging gedeeld.

De voortzetting van de 101e algemene vergadering heeft op maandag 25 juni jl. te Utrecht  plaats gehad. Tijdens deze vergadering waren 67 leden aanwezig die tezamen over  112 machtigingen beschikten om per volmacht te stemmen.

Vanwege de wijziging van de statuten ( 26 september 2016)  kan elk lid  in de algemene vergadering rechtreeks zijn/haar stem uitbrengen en maximaal door vier andere leden gemachtigd worden om stem uit te brengen. Het rechtstreeks stemmen per volmacht is dan ook voor de leden een ‘nieuw’ aspect binnen de vereniging.

 

Het HB, verantwoordelijk voor een ordelijke en zuivere procesgang rond deze verkiezing heeft helaas moeten constateren dat de verkiezing niet op een naar de mening van het HB integere wijze zou gaan plaatsvinden omdat sprake lijkt te zijn geweest van onregelmatigheden, waaronder vermeende ronseling van stemmen.

 

Het HB heeft in zijn verklaring tijdens de vergadering naar de Kieswet verwezen, waarin staat dat onder ronselen wordt verstaan ‘het stelselmatig aanspreken of anderszins persoonlijk benaderen van kiezers om hen een onderhandse “blanco” volmacht af te laten geven’.Dat is in strijd met het uitgangspunt dat het initiatief om bij volmacht te stemmen en de keuze van de gemachtigde bij de volmachtgever behoort te liggen. Volmachtverlening is bedoeld om een stemgerechtigde  die  niet in staat  is in persoon aan een verkiezing deel te nemen, maar toch zijn  stem wil uitbrengen, de gelegenheid te bieden zijn stem te laten uitbrengen door een door hem aangewezen gemachtigde.

 

De Kieswet is weliswaar niet van toepassing op een vereniging naar burgerlijk recht maar het HB acht het van groot belang dat de hoge standaard voor democratie en rechtsstatelijkheid als neergelegd in de Kieswet juist ook binnen een vereniging van officieren wordt nageleefd.

 

Het HB meent dat naar de huidige omstandigheden er geen sprake kan zijn van een ordelijk, zuiver en integer verkiezingsproces. Het HB wenst duidelijkheid te verkrijgen omtrent de vermeende onregelmatigheden en acht het zijn verantwoordelijkheid daarnaar een onderzoek in te stellen. De Commissie van Beroep is gevraagd dit onderzoek te verrichten. Overigens kan dit ,voor zover leden het met de gang van zaken  niet eens zijn, gezien worden als een geschil dat overeenkomstig art 15 lid 3 van de statuten voorgelegd zal worden aan de Commissie van Beroep.

 

In afwachting van de uitkomst hiervan heeft het hoofdbestuur besloten het onderwerp;  ‘Benoemingen hoofdbestuur;., door te schuiven naar een  later te beleggen BAV (Buitengewone algemene vergadering)

 

Utrecht, 27 juni 2018

Het hoofdbestuur van de KVNRO

Nieuws
Ontwikkeld door Faceworks BV