Jubileumrede

25 oktober 2017

JUBILEUMREDE VOORZITTER KVNRO

MEVROUW BELHAJ, GENERAALS, KOLONELS, ERELEDEN VAN DE KVNRO, DAMES EN HEREN

IK HEB DEZE JUBILEUMREDE DE TITEL MEEGEGEVEN

ALS HET KAN - DOE HET DAN

IK KOM DAAR LATER OP TERUG. IK HEB NOG GETWIJFELD OVER “ALS JE WAT WIL, ZIT DAN NIET STIL” EN HOEWEL DAT OOK OP BEPAALDE DELEN VAN DEZE REDE BETREKKING HEEFT, HEB IK TOCH GEKOZEN VOOR DE TITEL ALS HET KAN DOE HET DAN – ALS EEN OPROEP OM NIET VAST TE LOPEN IN BELEID.

 

HET IS EEN HELE EER ALS VOORZITTER VAN EEN 100-JARIGE VERENIGING HET WOORD TOT U TE MOGEN RICHTEN WAARBIJ OOK NOG EENS ONZE MAJESTEIT DE KONING AANWEZIG IS GEWEEST.

ONZE VERENIGING IS OPGERICHT IN 1917. HET WAS DUIDELIJK DAT DE EERSTE WERELDOORLOG AF ZOU LOPEN EN DE – WAT TOEN HEETTE – VERLOFSOFFICIEREN ZAGEN NA JARENLANG DIENST TE HEBBEN GEDAAN, DAT ZIJ BEDANKT ZOUDEN WORDEN EN HET VERDER MAAR UIT MOESTEN ZOEKEN MET HUN CIVIELE CARRIERE. DAAROP WAS HET MOTTO “ALS JE WAT WIL, ZIT DAN NIET STIL” – VAN TOEPASSING EN ZO WERDEN DE VOORLOPERS VAN DEZE VERENIGING OPGERICHT OM HET BELANG VAN DEZE GROEP VERLOFSOFFICIEREN TE VERTEGENWOORDIGEN.

MAAR DAT WAS NIET HET BEGIN VAN HET RESERVEOFFICIERSSCHAP. JARENLANG IS HET RESERVEOFFICIERSSCHAP VERBONDEN GEWEEST AAN DE DIENSTPLICHT. DE DIENSTPLICHT WERD ONDER FRANS GEZAG AL INGEVOERD IN 1810 MAAR BLEEF NA DE BEVRIJDING VAN HET FRANSE GEZAG BESTAAN. DIT WAS ECHTER EEN DIENSTPLICHT DIE MEN AF KON KOPEN DOOR EEN REMPLACANT IN TE HUREN. DE PERSOONLIJKE DIENSTPLICHT WERD INGEVOERD IN 1898.

OFFICIEEL IS IN 1997 DE OPKOMSTPLICHT OPGESCHORT EN DE KRIJGSMACHT ZODANIG GEREORGANISEERD DAT DE ROL VAN DE RESERVEOFFICIER ZOALS WE DIE KENDEN, KWAM TE VERVALLEN.

VOOR ONZE VERENIGING BETEKENDE EN BETEKENT DIT WEL EEN TERUGLOOP IN LEDEN OMDAT DE STERKE AANWAS UIT DE DIENSTPLICHT ER NIET MEER IS. DAARMEE NEEMT HET BELANG VAN DE KVNRO ECHTER NIET AF – DEZE NEEMT EERDER TOE DOORDAT ER MEER BEHOEFTE IS AAN BINDING – OOK OVER EENHEDEN EN DE KRIJGSMACHTDELEN HEEN.

HET BELANG VOOR DEFENSIE NEEMT OOK TOE NAARMATE MEN MEER GEBRUIK WIL MAKEN VAN RESERVISTEN. EN DIE GROEI VAN HET GEBRUIK VAN  RESERVISTEN IS ZEKER MERKBAAR. DAT IS AL BEGONNEN  RUIM VOORDAT DE NIEUWE RESERVISTENNOTA IN 2009 DAT AANKONDIGDE. RUIM DAARVOOR WERDEN AL RESERVISTEN OP INDIVIDUELE BASIS UITGEZONDEN.

DAT IS EEN GOED VOORBEELD VAN DE TITEL VAN DEZE REDE: ALS HET KAN – DOE HET DAN. HET BELEID IS DAARBIJ GEEN BEPERKING – NEE HET BELEID VORMT ZICH UITEINDELIJK NAAR DE PRAKTIJK EN ZO MOET HET OOK ZIJN.

DAT HOUDT ECHTER OOK IN DAT ALS JE ALLEEN DOET WAT IN BELEID IS BESCHREVEN, JE ALLEEN DOET WAT WERKTE IN HET VERLEDEN. WIL JE WERKEN AAN JE TOEKOMST DAN MOET JE SOMS GRENZEN OVERSCHRIJDEN – KORTOM : “ALS HET KAN – DOE HET DAN”.


DIE INZET VAN RESERVISTEN HEEFT INMIDDELS GELUKKIG EEN GROTE VLUCHT GENOMEN. RESERVEOFFICIEREN WORDEN VOLOP GEVRAAGD EN VOEGEN WAARDE TOE WAAR ZE WORDEN INGEZET. MEER MOGELIJKHEDEN WORDEN ONDERZOCHT OF INGEVULD, ZOALS ASSISTENT DEFENSIE-ATTACHÉ EN VERSTERKING BIJ CRISES OP HET NAVO HOOFDKWARTIER EN BIJ DE DIRECTIE OPERATIES.

DE VRAAG NEEMT ZO STERK TOE, DAT RESERVEOFFICIEREN – OOK AL DOEN ZE HET BIJZONDER GRAAG – TOCH AF EN TOE NEE MOETEN VERKOPEN – OMDAT HET NIET MEER IN TE PASSEN IS IN HUN CIVIELE WERK OF BIJ ZELFSTANDIGEN IN DE EIGEN KLANTPORTEFEUILLE.

DAT IS DE OPMAAT NAAR MEER RESERVISTEN EN KOM IK STRAKS OOK TOE AAN HET NIEUWE CONCEPT – DE ADAPTIEVE KRIJGSMACHT.

NOG MEER DOEN MET RESERVISTEN ZAL INHOUDEN DAT ER NOG MEER RESERVISTEN NODIG ZIJN.

HIER IS EEN KANTTEKENING OP ZIJN PLAATS. DAAR WAAR DEFENSIE NU HET NIEUWE CONCEPT OMARMT, BLIJKT UIT DE PERSONEELSMONITOR VAN JULI VAN DIT JAAR DAT DE UITSTROOM BIJ RESERVISTEN WEER GROTER WAS DAN DE INSTROOM. EEN VAN DE BEPERKENDE FACTOREN DAARBIJ IS DE OPLEIDINGSCAPACITEIT. DEZE IS OP DIT MOMENT ONVOLDOENDE OM DE INSTROOM TIJDIG OP TE LEIDEN. MAAR OOK HIER GELDT, MAAK MEER MOGELIJK; DENK BUITEN DE KADERS: “ALS HET KAN – DOE HET DAN”.

DAT GELDT OOK VOOR DE WERVING EN SELECTIE. VAN AANMELDING TOT AANSTELLING DUURT MET ENIGE REGELMAAT ZO LANG DAT POTENTIEEL WAARDEVOLLE KANDIDATEN AFHAKEN. OOK DAT MOET ANDERS KUNNEN.

ALS DERDE WIL IK OOK EEN OPMERKING MAKEN OVER DE CULTUUR. DAT GELDT AAN BEIDE ZIJDEN – DE CULTUUR BIJ DE KRIJGSMACHTDELEN EN DE VORMING BIJ DE RESERVIST. NAAST HET CREDO “ALS HET KAN – DOE HET DAN” IS HET OOK VAN BELANG DAT DE BEROEPSMILITAIR DE RESERVIST ZIET VOOR WAT HIJ IS. EEN ZEER GEMOTIVEERDE VRIJWILLIGER DIE COMPETENTIES KOMT BRENGEN DIE NODIG ZIJN BINNEN DE EENHEID EN DE KEERZIJDE IS OOK WAAR:  DE RESERVIST MOET ZICH VOLDOENDE AANPASSEN AAN DE MORES VAN DE EENHEID WAAR HIJ BIJ WORDT GEPLAATST. DAT VRAAGT NAAST OPLEIDING OM VORMING. DE AFGELOPEN JAREN IS GEBLEKEN DAT DEZE VORMING NOODZAKELIJK WAS GEWEEST.


MIJN OPROEP IS “ALS HET KAN – DOE HET DAN”. CREËER DE MOGELIJKHEDEN TOT VORMING DOOR BUITEN DE KADERS TE DENKEN EN DE NIEUWE RESERVIST DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN TE ERVAREN HOE DEFENSIE WERKT EN WAT VAN HEM OF HAAR WORDT VERWACHT. DIE INVESTERING VERDIENT ZICH UITEINDELIJK IN GROTE MATE TERUG.

 

IK WIL  NOG EEN RECHTSPOSITIONEEL PUNT NOEMEN. VOOR MEDISCH SPECIALISTEN GELDT DAT ZIJ ONDER DE OVEREENKOMSTEN VAN HET IDR PRIMA KUNNEN FUNCTIONEREN IN EEN MISSIE. HET RISICO DAT ZIJ LOPEN TEN AANZIEN VAN HUN INKOMEN IN GEVAL VAN ZWAAR LETSEL OF INVALIDITEIT IS ECHTER NOG NIET GEDEKT; AANDACHT HIERVOOR IS NOODZAKELIJK. OOK ANDERE RESERVISTEN WELISWAAR MET EEN ANDERE UITGANGSPOSITIE, HEBBEN MET DEZE PROBLEMATIEK TE MAKEN

 

DAN NU NAAR DE ADAPTIEVE KRIJGSMACHT.

HET CONCEPT ADAPTIEVE KRIJGSMACHT IS BREED NEERGEZET. WE GAAN MEER DOEN MET RESERVISTEN. OFTEWEL “ALS HET KAN – DOE HET DAN”.

U VINDT GEEN GROTERE FAN DAN IK.

 

DAT CONCEPT IS ECHTER ZO BREED NEERGEZET DAT IEDEREEN ER IN HOORT EN LEEST WAT HIJ ZELF WIL.

IS DAT ERG? – NEE ZEKER NIET!! HET VRIJE DENKEN OVER DIT ONDERWERP BIEDT MOGELIJKHEDEN EN TREKT JE BUITEN DE BESTAANDE KADERS. DAT IS GOED!!

ALS JE BOVENDIEN WILT WETEN WAT ER SPEELT EN WAT JE BEPERKT IN HET MEER WERKEN MET RESERVISTEN, KUN JE DIT HET BESTE DE RESERVISTEN VRAGEN. ZIJ WETEN INMIDDELS HOE HET WERKT EN WAAR HUN EN UW BEPERKINGEN ZITTEN.

 

EEN VAN DIE ZAKEN IS DE RELATIE TUSSEN DE CIVIELE EN MILITAIRE WERKGEVER VAN DE RESERVIST. IN GROOT BRITTANNIË ONTDEKTE MEN DAT EEN SIGNIFICANT DEEL VAN DE WERKGEVERS VAN RESERVISTEN HELEMAAL NIET WIST DAT HUN WERKNEMER OOK RESERVIST WAS. DAT GEEFT EEN BEPERKING KAN IK U ZEGGEN. DUS CONTACT HEBBEN EN VERBINDING TUSSEN DE WERKGEVERS MOET DE NORM ZIJN – EN IK ZEG: “ALS HET KAN – DOE HET DAN”.  HET GAAT U EN DE RESERVIST ENORM HELPEN.

 

HET INITIATIEF DEFENSITY COLLEGE ONDERSTEUNEN WIJ VAN HARTE. HET IS EEN GOEDE MANIER OM NIEUWE JONGE KANDIDATEN TE INTERESSEREN OM RESERVEOFFICIER TE WORDEN.  DIVERSE ANGELSAKSISCHE LANDEN KENNEN DIT AL LANGER EN DE RESULTATEN ZIJN POSITIEF. ER WORDT GEDAAN AAN VORMING WAAROVER IK HET EERDER IN DEZE REDE HAD EN DE KANDIDATEN SNAPPEN WAT DEFENSIE IS EN WAT HET DOET. ZELFS AL WORDT IEMAND GEEN RESERVIST – DAN NOG IS DE SPINN-OFF POSITIEF OMDAT MEN KENNIS HEEFT VAN DEFENSIE EN ER EEN MOOIE TIJD HEEFT GEHAD.

DE KVNRO HAAKT GRAAG AAN OM DEZE MENSEN TE BEHOUDEN EN GEÏNTERESSEERD TE HOUDEN. DE ERVARING LEERT IMMERS DAT NA DE STUDIE MEN EERST CARRIERE GAAT MAKEN BUITEN DEFENSIE EN EEN GEZIN GAAT STICHTEN VOORDAT MEN DE INTERESSE VOOR DEFENSIE TERUG KRIJGT. IN DIE BROODNODIGE BINDING WIL DE KVNRO GRAAG EEN ROL SPELEN.

Ontwikkeld door Faceworks BV